2.3.1 Kvalitets- och miljöpolicy

För att vi skall kunna uppfylla våra kunders krav på kvalitet och miljö, och få fortsatt förtroende från våra kunder, har vi fastställt riktlinjer för vårt arbete:

Policy

 • Vi skall erbjuda våra kunder svarv- och pressdetaljer samt fästelement med hög kvalitetsnivå och miljöprofil till konkurrenskraftiga priser. Då så är möjligt använder vi oss av lokala tillverkare, företrädesvis våra egna dotterbolag.  
 • All personal på företaget skall vara delaktig i kvalitets- och miljöarbetet
 • Vi skall följa aktuell lagstiftning angående miljö och övrig verksamhet. Dessutom skall vi ställa upp på övriga krav från kunder och intressenter när så är möjligt
 • Vi skall dra nytta av våra erfarenheter och ständigt eftersträva att förbättra kvalitets- och miljöledningssystemet
 • Vi skall erbjuda produkter fria från s.k. konfliktmineraler.

För Kvalitet gäller dessutom:

 • Vi skall alltid leverera "rätt kvalitet" i "rätt tid"
 • Vi skall genom dokumenterade rutiner och genom utvecklade leverantörskontakter sträva mot Noll-fel.
 • Vi skall erbjuda en produktbredd och en servicenivå som kunden uppfattar som marknadens bästa.
 • Vårt kvalitetssystem skall resultera i ett så kostnadseffektivt företag, att våra produkter blir prismässigt konkurrenskraftiga.

För Miljön gäller dessutom:

 • Vår verksamhet skall på ett rationellt sätt anpassas till ett kretsloppsamhälle
 • Graden av återvinning av produkter, spill och övrig miljöpåverkande verksamhet skall förbättras när så är ekonomiskt försvarbart
 • Vi skall förebygga miljöförorening och eftersträva att undvika utsläpp till luft, vatten och mark.
 • Vi skall övervaka vår energiförbrukning och våra transporter och där så är ekonomiskt försvarbart skall vi välja ett miljövänligt alternativ.

 

Vår policy redovisas i verksamhets-handboken, på vår hemsida och på anslagstavlor på företaget. Vi ska informera alla som arbetar för eller på uppdrag av Swemix om vår policy. Policyn liksom våra miljöaspekter är också tillgänglig för allmänheten om den efterfrågas.

 

 

Swemix Skruv AB

Olof Forsberg                                                                                              Thomas Bolmgren