Swemix AB intygar att vi är införstådda med våra skyldigheter enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS) och Europaparlamentet och rådets förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Vi åtar oss att hållas oss informerade om ändringar i kandidatförteckningen till Reach,
samt tillhandahålla information till våra kunder.

Enligt RoHS finns förbud mot vissa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, kablar och reservdelar som ska släppas ut på marknaden. Homogena material får inte innehålla över 0,1 viktprocent bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler, polybromerade difenyletrar, ftalater (DEHP, BBP, DBP & DIBP) eller 0,01 viktprocent kadmium. När det gäller bly som legeringselement i stål och aluminium samt i kopparlegeringar t.ex. mässing finns dock undantag från förbudet, se nedan. Vi intygar att våra produkter överensstämmer med det krav som ställs. Ni som kund är dock ansvariga för att avgöra att era produkter omfattas av undantagen nedan.

Undantag enl. RoHS, bilaga III

Undantaget löper ut:*

6 a: Bly som legeringselement i stål avsett för bearbetning och i galvaniserat stål, högst 0,35 viktprocent.

 

21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än de som nämns nedan.

21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8.

 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

6.a-I: Bly som legeringselement i stål avsettför bearbetning som innehåller högst 0,35 viktprocent bly och i satsvis varmförzinkade stålkomponenter som innehåller högst 0,2 viktprocent bly.

21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10.

6 b: Bly som legeringselement i aluminium, högst 0,4 viktprocent

 

21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än de som nämns nedan.

21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8.

 

21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

6.b-I: Bly som legeringselement i aluminium, högst 0,4 viktprocent, förutsatt att det härrör
från återvinning av blyhaltigt aluminiumskrot

21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10

6.b-II: Bly som legeringselement i aluminium avsett för bearbetning, högst 0,4 viktprocent

18 maj 2021 för kategorierna 1–7 och 10

6 c: Kopparlegering, högst 4 viktprocent bly

 

21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10

21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

* Ansökan om förlängning är inlämnad, befintliga undantagen gäller tills beslut har tagits.

För produkter i kategorierna 8 (medicintekniska produkter) och 9 (industriella och andra övervaknings- och kontrollinstrument) finns dessutom särskilda undantag i bilaga IV, som gäller som längst till och med 31 december 2025.

RoHS omfattar följande elva kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning:

1. Stora hushållsapparater.

2. Små hushållsapparater.

3. IT- och telekommunikationsutrustning.

4. Konsumentutrustning.

5. Belysningsutrustning.

6. Elektriska och elektroniska verktyg.

7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter.

8. Medicintekniska produkter.

9. Övervaknings- och kontrollinstrument inklusive industriella övervaknings och kontrollinstrument. 10. Automater.

11. Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier.

 

Gnosjö 2021-04-22

Thomas Bolmgren                                                                                Olof Forsberg

Swemix AB

 

 

Material som innehåller mer än 0,1% viktprocent bly:

Mässing

CW510L                                                                       0,15%

CW602N                                                                       1,7-2,0%

CW603N                                                                       2,5-3,5%

CW607N                                   SS5165                        1%

CW608N                                                                       1,6-2,5%

CW614N                                   SS5170                        2,5-3,5%

CW618N                                                                       1,6-3%

UNS36000                                                                     2,5-3,7%

 

Stål

11SMnPb30     (1.0718)            SS1914                         0,15-0,35%

35S20+Pb       (1.0726)             SS1957                         0,15-0,35%

EN14Apb+C                              SS2172Pb                     0,15-0,30%

 

Aluminium

ENAW 2011                               SS4355                         0,20-0,40%

ENAW 6026                                                                     0-0,40%